Zespół Interdyscyplinarny

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP"

Przydatne linki

 • Gmina Ostrówek
 • Pajacyk
 • PCPR Lubartów
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie
 • Niebieska Linia Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Wyszukiwarka KDR

kdr"

Witamy na stronie OPS w Ostrówku! Napisz do nas... Wyślij


Wpisany przez Arkadiusz_Szabelski   
sobota, 15 grudnia 2012 13:34

 


Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ostrówku-Kolonii działa zgodnie z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która z dniem 10 czerwca 2010 roku wprowadziła obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych.

 

W Gminie Ostrówek zespół powstał na podstawie Uchwały Rady Gminy Ostrówek Nr XIV/75/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrówku-Kolonii oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Ostrówek Nr 75/2012 z dnia 19.09.2012 r. w sprawie Powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w skład powołano:

 

 1. Teresa Misztal ? nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dębicy,
 2. Elżbieta Salczyńska ? nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Ostrówku,
 3. Joanna Praczyk ? nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 301 w Leszkowicach,
 4. Tomasz Mitura ? nauczyciel Gimnazjum w Ostrówku,
 5. Teresa Kaznowska ? pielęgniarka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Ostrówku,
 6. Aneta Skarżyńska ? Kurator Zawodowy Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Lubartowie,
 7. Ireneusz Klej ? dzielnicowy Komisariatu Policji w Kocku,
 8. Adam Golak ? członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ostrówek,
 9. Elżbieta Bocian ? specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku,
 10. Bożena Wnuk - specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku,
 11. Arkadiusz Szabelski - specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej  w Ostrówku.

 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

 

Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy w szczególności:

 

 1. opracowywanie założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostrówek;
 2. wskazywanie priorytetów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy;
 3. składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 pkt 2 ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 4. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz innymi podmiotami   przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
 5. inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz w zakresie problematyki przemocy w rodzinie;
 6. inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań  związanych  z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
 7. wypracowanie  procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz opracowanie strategii postępowania;
 8. tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

 


Sprawy organizacyjno-techniczne Zespołu realizuje:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku

Ostrówek-Kolonia 36

21-102 Ostrówek

tel. (81) 856 20 20

 

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

O przemocy

 

Przemocą w rodzinie określane jest ?każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolności, powodujące cierpienie i szkody? [U. Nowakowska, Przemoc kobiet w rodzinie, Warszawa 2008, s. 21]. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, poglądy i styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami, oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Należy ją zaklasyfikować do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej.

Przemoc prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń czy zabójstw [H.D. Sasal, Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie, Warszawa 2005, s. 16?19].

Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że jest to zjawisko marginalne, występujące wyłącznie w patologicznych środowiskach. Tymczasem według danych statystycznych przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi poważny problem społeczny.

Znęcanie się nad rodziną jest najczęściej popełnianym przestępstwem w Polsce, zaraz po przestępstwach przeciwko mieniu i życiu [L. Tomaszewska, Przemoc wobec kobiet w rodzinie-niezbędnik prokuratora, Warszawa 2007, s. 36?37].

Przemoc doznawana ze strony najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym, okaleczającym psychikę. Przemoc w rodzinie przybiera różne formy: od przemocy fizycznej, przez przemoc seksualną i psychiczną, po przemoc ekonomiczną. Przemoc w rodzinie rzadko jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i cykliczny.

 

Rodzaje przemocy:

 

 1. Przemoc fizyczna ? jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie ją życia.
 2. Przemoc seksualna ? to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych zachowań seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności.
 3. Przemoc psychiczna ? to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu.
 4. Przemoc ekonomiczna ? to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy.
 5. Zaniedbanie ? to nie zaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

Przemoc jest przestępstwem ściganym z różnych artykułów Kodeksu karnego.

Artykuł 207 Kodeksu karnego stanowi:

?§1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny i fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

§2. Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

§3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat?.

Przemoc w rodzinie ma tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do uszkodzeń ciała ofiary, ale także do zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń psychicznych w sposobie, w jaki postrzega ona sama siebie, sprawcę oraz innych ludzi.

 

Poprawiony: środa, 04 lutego 2015 13:51
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce cookies.