Zespół Interdyscyplinarny

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP"

Przydatne linki

 • Gmina Ostrówek
 • Pajacyk
 • PCPR Lubartów
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie
 • Niebieska Linia Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Wyszukiwarka KDR

kdr"

Witamy na stronie OPS w Ostrówku! Napisz do nas... Wyślij


Wpisany przez Arkadiusz_Szabelski   
poniedziałek, 31 grudnia 2018 00:00

Krótszy dzień pracy w Sylwestra.


Informujemy, że w dniu 31.12.2018 r. (poniedziałek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku będzie czynny do godziny 13:00.


Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

 
Wpisany przez Arkadiusz_Szabelski   
środa, 22 sierpnia 2018 00:00

STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY. WAŻNE INFORMACJE, DRUK DO POBRANIA.

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Ostrówek znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508).
Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.
UWAGA: Od dnia 01.10.2018 r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).

Zgodnie z - Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457), pomoc materialna przysługuje:

Stypendium mogą otrzymać - Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 • Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 
Wpisany przez Arkadiusz_Szabelski   
piątek, 03 sierpnia 2018 00:00

t menu 2KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOLE/PRZEDSZKOLU

posiek

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku pragnie poinformować, że  w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość skorzystania z bezpłatnego dożywiania podczas zajęć w szkole/przedszkolu.
Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole/przedszkolu przysługuje rodzinom, u których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę  w rodzinie tj. kwoty 771,00 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci od:

 • 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

wniosek o pomoc należy złożyć w siedzibie Ośrodka w terminie:

 • od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek od renty, odcinek od emerytury itp.);
 • osoby posiadające gospodarstwo rolne – zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy (ha przeliczeniowe), w której znajduje się gospodarstwo
 • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

 
Wpisany przez Arkadiusz_Szabelski   
niedziela, 01 lipca 2018 00:00

Świadczenie „Dobry start”

Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Informuję, że od 1 lipca 2018 r. ruszył nowy program rządowy "Dobry Start", w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Jednocześnie w tym samym terminie trzeba ponownie złożyć wniosek o 500 +, zasiłek rodzinny czy fundusz alimentacyjny.

Wnioski o wypłatę świadczenia dobry start można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od 1 sierpnia przyjmowane będą wnioski składane drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w OPS). Powyższe terminy są zgodne z terminami składania wniosków o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje, niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny dzieci  do ukończenia 20 roku życia, w przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się do 24 roku życia. (na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne świadczenie dobry start nie przysługuje). Pierwszym rokiem realizacji Programu jest rok 2018  i obejmie uczniów rozpoczynających rok z szkolny 2018/2019. Ustalenie prawa do świadczenia następuje na wniosek złożony w miejscu zamieszkania rodzica.

W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie lipiec-sierpień, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia dobry start nastąpi nie później niż do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ostatnim terminem złożenia wniosku „Dobry start” jest miesiąc listopad.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 7
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce cookies.